Poskytovateľovi vzniká má nárok na zaplatenie storno poplatku v sume 100% z Odplaty za Službu, ak nastane ktorýkoľvek z nasledujúcich prípadov :

  1. osoba mladšia ako 18 rokov nepredloží písomné potvrdenie zákonného zástupcu, ktorý sa využitia Služby nezúčastňuje, s poskytnutím Služby,
  2. Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, sa nedostavil v určený čas na určené miesto pre účely začiatku poskytovania Služby,
  3. horský vodca pred začiatkom alebo v priebehu poskytovania Služby zistí, že Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, napriek vyhláseniu nespĺňa materiálne, fyzické alebo zdravotné predpoklady vyžadujúce sa pre poskytnutie Služby a poskytovanie Služby predčasne ukončí,
  4. v priebehu poskytovania Služby došlo k poškodeniu výstroja,
  5. z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva vplyvom poveternostných alebo iných Podmienok horský vodca ukončí poskytovanie Služby,
  6. Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, striktne neplní pokyny horského vodcu pre správanie sa alebo pohyb v príslušnom teréne,
  7. horský vodca predčasne ukončí poskytovanie Služby z bezpečnostných dôvodov vplyvom poveternostných alebo iných Podmienok, na zhoršovanie ktorých bol Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, horským vodcom upozornený a napriek tomu trval na začatí poskytnutia Služby,
  8. Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, nie je poistený pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby u komerčnej poisťovne.